Regulamin rejsów

REGULAMIN REJSÓW

REGULAMIN REJSÓW

SZKOLENIOWO – STAŻOWYCH

 

INFORMACJA OGÓLNE

 

Organizator rejsów:      Jacek Chabowski | Sailing Factory 

Armator jachtu:             Polled.pl Sp. z o.o. 

Ul. Jagodowa 31

83-010 Juszkowo

KRS: 0000591235

NIP: 6040168192

REGON: 363212146

Nr konta bankowego:

PLN

35 1050 1214 1000 0097 0757 1395

EUR

PL 03 1050 1764 1000 0097 2836 0570

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

 

 

Cele i założenia rejsów:

Rejsy  opisane   w   niniejszym  regulaminie  mają  na  celu  podniesienie  poziomu  wiedzy  teoretycznej  i umiejętności  praktycznych  uczestników  w  zakresie  uprawiania żeglarstwa  na akwenach morskich i oceanicznych.

 

Uczestnicy:

Uczestnikami rejsów mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat oraz ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w rejsach morskich i oceanicznych. Osoby, które w dniu zamustrowania na pokład nie ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w rejsie tylko pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub innych pełnoletnich osób, które posiadają pisemną zgodę na opiekę nad osoba nieletnią. Zgoda musi być podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Od uczestników nie są wymagane  żadne stopnie, ani uprawnienia żeglarskie.

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w rejsie jest pozytywne nastawienie.

 

CZĘŚĆ I

 

Uczestnictwo w rejsie i zasady ogólne:

 1. Uczestnictwo w rejsie może się odbyć po dokonaniu opłaty pełnej kwoty określonej w ofercie z uwzględnieniem ewentualnych promocji.
 2. Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu co najmniej 50% wartości opłaty za rejs, przy czym za wpłatę uznaje się moment wpływu zadatku na konto organizatora.
 3. Pozostałą kwotę opłaty za rejs, należy wpłacić na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rejsu. Brak wpłaty pozostałej kwoty za rejs w w/w terminie zostanie uznane za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takiej sytuacji wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Wpłata za rejs powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika rejsu, zakres czasowy i trasę rejsu. W przypadku opłaty za większą ilość osób, listę tych osób należy przesłać w dniu wysłania płatności na adres poczty elektronicznej organizatora.
 5. Nr konta bankowego: 81 1050 1764 1000 0090 8051 6439
 6. kasę jachtową należy wpłacić w dniu zaokrętowania na jachcie przedstawicielowi organizatora. Kasa jachtowa jest opłatą zryczałtowaną i nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi.
 7. Opłata za rejs oraz tzw. kasa jachtowa nie obejmują kosztów dojazdu oraz kosztów wyżywienia.
 8. Kwoty opłat związanych z rejsem podane w ofercie rejsu zawierają podatek VAT. Przy każdej kwocie określona jest waluta.
 9. Fakt dokonania wpłaty zadatku, o którym mowa w p. 2 jest potwierdzeniem zawarcia umowy na uczestnictwo w rejsie szkoleniowo – stażowym z organizatorem. Uczestnik wpłacając zadatek na konto organizatora potwierdza jednocześnie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki opisane w ofercie rejsu oraz zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny za rejs, przy czym uczestnika wiąże cena, która obowiązywała w dniu wpłaty zadatku na konto organizatora.
 11. Ze względu na wielość czynników, które są niezależne od organizatora, które mogą wpłynąć na przebieg rejsu, a w szczególności ze względu na warunki atmosferyczne, plan rejsu może ulec zmianie lub modyfikacji. Organizator ma obowiązek przeprowadzenia rejsu zgodnie z ofertą, ale musi mieć na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników rejsu i w przypadku uznania przez prowadzącego rejs lub organizatora, że bezpieczeństwo załogi może być zagrożone, plan rejsu ulegnie zmianie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę planowanej trasy rejsu, jeżeli zmiana ta nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizatora.
 12. Jeżeli organizator odwoła rejs z przyczyn leżących po jego stronie przed jego rozpoczęciem, dokona zwrotu wpłaconych opłat przez uczestnika lub zaproponuje mu w zamian uczestnictwo w innym rejsie o podobnym charakterze.
 13. Wyżywienie w trakcie rejsu jest organizowane i przygotowywane przez uczestników dla całej załogi (zazwyczaj są to wachty kambuzowe, a załoga składa się na zakup żywności, dokonuje jej wyboru i zakupu we własnym zakresie). Do dyspozycji załogi jest całe wyposażenie kambuza na jachcie. Organizator zapewnia także gaz i bieżącą wodę w trakcie całego rejsu. Skipper / kapitan zwolniony jest ze składki na zakup oraz z przygotowywania posiłków w trakcie rejsu.
 14. Organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie uczestników rejsu o ile te straty nie wynikają z rażącego błędu prowadzącego rejs. Uczestnik powinien zabezpieczyć swoje mienie w trakcie rejsu mając na względzie charakter oraz możliwe do wystąpienia warunki (np. wypadnięcie za burtę, uderzenie lub tym podobne straty np. telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, itp. itd.).
 15. Uczestnik we własnym zakresie powinien zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą dokumenty, karty płatnicze oraz pieniądze. Organizator nie odpowiada za kradzież oraz jej skutki dokumentów, kart płatniczych, dokumentów oraz innych przedmiotów uczestnika.
 16. O ile uczestnik rejsu tego nie zastrzeże, robione przez przedstawiciela organizatora zdjęcia w trakcie rejsu, w tym jego wizerunku, będą mogły być umieszczane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjno – informacyjnych.

 

 

CZĘŚĆ II

Obowiązki organizatora rejsów:

 • Organizator zobowiązuje się do przygotowania jachtu morskiego spełniającego wymagania przepisów prawa morskiego, w szczególności wymagania w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.
 • Jacht w dniu rozpoczęcia rejsu (zamustrowania) powinien znajdować się w porcie miejscowości określonej w ofercie rejsu lub innym, najbliższym jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora nie było możliwości doprowadzenia jednostki do pierwotnie założonego portu.
 • Analogicznie do zapisów p.2 port zakończenia rejsu powinien znajdować się w miejscowości opisanej w ofercie rejsu jako port zakończenia rejsu. Portem zakończenia rejsu może być inny port, jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora, a w szczególności ze względu na bezpieczeństwo uczestników rejsu, rejs musiał być zakończony w innym porcie.
 • Przez cały czas trwania rejsu, jachtem będzie dowodził przedstawiciel organizatora (kapitan / skipper). Organizator zapewnia, że jego przedstawiciel będzie posiadał odpowiednie uprawnienia oraz wystarczającą wiedzę do żeglugi na akwenie na jakim odbywać się będzie rejs.
 • Organizator ma obowiązek posiadania odpowiedniej wiedzy oraz materiałów nawigacyjnych pozwalających na bezpieczną żeglugę po akwenie na którym zaplanowany jest rejs.
 • Organizator zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia NW na czas trwania rejsu obejmującego wszystkich uczestników.

 

Obowiązki uczestnika rejsu:

 • Uczestnik powinien przygotować się odpowiednio do rejsu, a w szczególności powinien być wyposażony w odpowiednie dla danego akwenu i pory roku ubrania.
 • Uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą dokumenty uprawniające do przekraczania granic państw, które są na trasie planowanego rejsu.
 • Uczestnik ma obowiązek wcześniejszego poinformowania organizatora rejsu oraz kapitana o swoim stanie zdrowia, który może mieć wpływ na bezpieczny przebieg rejsu. Informacje o stanie zdrowia uczestnika nie będą przekazywane innym osobom niż w/w wymienione za wyjątkiem służb ratowniczych w sytuacjach, gdy przekazanie tych informacji może przyczynić do ochrony życia i zdrowia uczestnika.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się także do stosowania do wszystkich poleceń prowadzącego rejs oraz przestrzegania przepisów prawa morskiego.
 • Uczestnik nie może zabierać na pokład żadnych materiałów ani środków, których posiadanie jest zakazane na terytoriach krajów, po których będzie odbywać się rejs.
 • Uczestnik odpowiada za szkody, które powstały z jego winy, jego działania lub zaniechania.

 

CZĘŚĆ III

 1. Dane osobowe lub inne tzw. wrażliwe informacje dot. uczestników, w których posiadanie wejdzie organizator w związku z prowadzeniem rejsu, będą przez niego przetrzymywane i zabezpieczone przed przedostaniem się ich na zewnątrz. Organizator rejsu jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. O ile uczestnik tego nie zastrzeże, organizator może na podane adresy poczty elektronicznej przesyłać informacje o charakterze informacyjno – promocyjnym.

 

 1. Kanałem komunikacyjnym uczestników z organizatorem jest w pierwszej kolejności poczta elektroniczna (adres: rejsy@sailingfactory.pl), kontakt telefoniczny (numery podane na stronie internetowej organizatora). W przypadku braku możliwości nawiązania skutecznego kontaktu poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, należy skorzystać z korespondencji tradycyjnej.

 

 1. Do wszelkie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Na pokładzie jednostki, na której prowadzony jest rejs obowiązuje prawo państwa bandery. Poza jednostką obowiązują przepisy państwa, na terytorium którego znajduje się załoga. Na wodach międzynarodowych obowiązują przepisy prawa morskiego i międzynarodowego, a także zasady dobrej praktyki żeglarskiej.

 

 

 

www.sailingfactory.pl                                               #sailingfactorygdansk