Regulamin sklepu

Sailing Factory Szkoła Żeglarska

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SAILING FACTORY SZKOŁA ŻEGLARSKA

1)

I. Postanowienia ogólne
1.1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy, zwane dalej OWSiD, określają zasady sprzedaży i dostaw towarów pomiędzy: SAILING FACTORY SZKOŁA ŻEGLARSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Juszkowo, 83-030, ul. Jagodowa 31, NIP 604-021-82-40 zwanym dalej Sprzedającym a drugą stroną, zwaną dalej Kupującym, który jest osobą prawną.

1.2. Sprzedaż i dostawa następuje na podstawie zamówienia złożonego:
przez Kupującego w oparciu o ofertę Sprzedającego przekazywaną Kupującemu pisemnie: listem poleconym, mailem lub faksem, na podstawie danych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia znajdującym się w serwisie internetowym, poprzez koszyk w serwisie internetowym.
1.3. Nie dotyczy to zakupu bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje niniejszych OWSiD.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego zamówienia zawierające dane jednoznacznie określające zamawiany produkt, jego ilość, oraz termin dostawy i sposób odbioru towaru, a także miejsce dostawy, jeżeli towar ma być dostarczony spedycją. Zamówienia powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego. W przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego, Kupujący powinien określić w zamówieniu imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru.

4. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostaw, zawieranych ze Sprzedającym i mają do nich zastosowanie przez cały czas trwania umowy, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej.

5. Sprzedający sprzedaje i dostarcza towary tylko osobom prawnym.

6. Zamówienia przez serwis internetowy można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po tych dniach.

II. Oferty, zamówienia, potwierdzenia, rezygnacja z zamówienia
1. Oferty Sprzedającego oraz informacje o produktach, znajdujące się w serwisie internetowym www.sailingfactory.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienie powinno być złożone przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego pisemnie listem poleconym, e-mailem, faksem lub poprzez formularz zamówienia znajdującym się w serwisie internetowym. Aby zamówienie zostało uznane za przyjęte musi nastąpić potwierdzenie dostfawy przez Sprzedającego pisemnie listem poleconym, mailem lub faksem wraz z podaniem terminu dostawy.

2.1. Przy zakupie poprzez koszyk w serwisie internetowym, zamówienie uznaje się za przyjęte, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego drogą e-mailową dwa potwierdzenia:

„Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, które jest gwarancją, że wysłane zamówienie dotarło do Sprzedającego. Wysyłane jest ono automatycznie.
”Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”, które jest wysyłane w ciągu następnych dwóch dni roboczych. W potwierdzeniu tym zawarte będą:
rodzaj zamówionego towaru,
ceny zamówionych towarów,
ilość zamówionych towarów,
planowany termin dostawy,
sposób i miejsce dostawy, o ile zostało wskazane przez Kupującego,
koszt przesyłki.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie umowy pomiędzy w/w stronami.

4. Anulowanie zamówienia może nastąpić w terminie do 2 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego. Musi być ono dokonane w takiej samej formie i treści w jakiej zostało złożone zamówienie.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy jego realizacja będzie niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego. O tym fakcie niezwłocznie zostanie powiadomiony Kupujący wraz z podaniem przyczyny odmowy.

III. Zwroty
1. Sprzedający dopuszcza zwrot towaru przez Kupującego tylko w przypadku, gdy:
dostawa towarów jest niezgodna z zamówieniem,
kupujący chce wymienić towar na inny.
2. Zwrot z przyczyn innych niż podane w pkt 1 jest dopuszczalny wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu wniosku na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w serwisie internetowym.

3. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wówczas gdy:
towar jest dostarczony w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzonym i niezabrudzonym,
towar jest nieuszkodzony, nie był używany i jest kompletny.
4. W przypadku uznania zwrotu przez Sprzedającego zostanie dokonana korekta faktury.

IV. Terminy dostaw
1. Realizację zamówienia uważa się za dokonaną w przypadku gdy:

w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem, przesyłka zostanie odebrana przez spedytora,
w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem, Kupujący osobiście odbierze przesyłkę.
2. Jeżeli Kupujący wyraża zgodę, realizacja zamówienia może być dokonana w częściach.

3. W przypadku przewidywanego opóźnienia lub wystąpienia takiego opóźnienia dostawy, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie, jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Strony ustalają w formie pisemnej: listem poleconym, mailem lub faksem dalsze kroki postępowania.

4. W przypadku zamówienia towaru a następnie zaniechania odbioru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50% wartości towaru brutto, chyba, że strony pisemnie: listem poleconym, e-mailem lub faksem uzgodniły inaczej. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczone będą w poczet kary umownej.

V. Warunki płatności
1. Faktury wystawione przez Sprzedającego z tytułu dokonanej sprzedaży są płatne przelewem, gotówką lub za pobraniem w zależności od uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w terminie wskazanym na fakturze bez jakichkolwiek odliczeń. Opłaty bankowe obciążają Kupującego.

2. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.

3. Jeżeli Kupujący zalega z płatnością, Sprzedający jest upoważniony do wszczęcia postępowania windykacyjnego za niezapłacony towar.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty, udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

5. Przy sprzedaży przez sklep internetowy płatność za towary następuje w formie:

przedpłaty przelewem na konto Sprzedającego na podstawie faktury proforma przesłanej Kupującemu e-mailem lub faksem,
płatności przy odbiorze osobistym lub odbiorze od kuriera (płatność za pobraniem).
W przypadku formy określonej w pkt a. realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego,
W przypadku formy określonej w pkt b. należność od Kupującego pobiera kurier w momencie dostawy towaru bądź Kupujący sam płaci za towar w siedzibie Sprzedającego. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
VI. Ceny
1. Ceny podane w ofertach są wiążące w ofertach okresie ważności oferty. W przypadku sprzedaży poprzez koszyk w serwisie internetowym wiążące ceny są podane w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”.

2. Ceny towarów podawane w ofertach i w serwisie internetowym oraz w potwierdzeniu zamówienia są rozumiane jako ceny netto i nie obejmują VAT, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

3. Koszty dostawy do Kupującego obciążają Kupującego, chyba, że strony ustalą inaczej.

4. Udzielane przez Sprzedającego rabaty (upusty), bonifikaty wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie: listem, mailem lub faksem i mają zastosowanie do danej transakcji handlowej, chyba, że obie strony ustalą inaczej.

5. Jeżeli w przypadku dostawy krajowej cena w ofercie podana jest w EUR lub innej walucie to będzie ona przeliczona na PLN wg kursu sprzedaży w banku NBP w dniu sprzedaży towaru.

6. W przypadku umów długoterminowych, gdy kursy walut wzrosną o więcej niż 5% lub wystąpienia innych okoliczności powodujących wzrost cen, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający ma prawo do zmiany ceny sprzedaży.

VII. Zastrzeżenia prawa własności
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili zapłacenia pełnej kwoty przez Kupującego.

2. W przypadku gdy Kupujący nie zapłacił całej należności za dostarczony towar, towar pozostaje nadal własnością Sprzedającego nawet gdy Kupujący dokonał jego obróbki i przeróbki oraz połączenia z innym towarem.

VIII. Gwarancje
1. Gwarancja jest udzielana na każde sprzedane urządzenie oraz każdy system.

2. Okres gwarancji na oferowane przez Sprzedającego towary, wynosi 12 (dwanaście) miesięcy, chyba, że postanowiono na piśmie inaczej w oddzielnym dokumencie.

3. Podstawą wszczęcia procedury gwarancyjnej jest faktura lub karta gwarancyjna wydawana na życzenie Kupującego.

IX. Reklamacje
1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

2. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza niezgodność z dokumentem dostawy powinien w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru powiadomić pisemnie Sprzedającego (e-mailem na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w serwisie internetowym). Zawiadomienie powinno w sposób szczegółowy opisywać wadę. Jeżeli Kupujący nie zgłosi w powyższym terminie zastrzeżeń do dostarczonego towaru dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i nie obejmuje np. uszkodzeń mechanicznych.

3. Reklamowany towar powinien być dostępny dla Sprzedającego w formie takiej w jakiej został zakupiony, przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia.

4. Warunkiem przyjęcia reklamowanego towaru jest możliwość jego identyfikacji, brak uszkodzeń mechanicznych oraz brak śladów przetworzenia oraz przesłanie przez Kupującego towaru w skompletowaniu takim, w jakim został zakupiony.

5. Przesłanie reklamowanego towaru powinno być poprzedzone zawiadomieniem Sprzedającego na piśmie (e-mailem) na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w serwisie internetowym. Podstawą przyjęcia towaru jest faktura VAT lub karta gwarancyjna. Złożenie reklamacji w innej formie nie będzie przez Sprzedającego przyjmowane.

6. Sprzedający zobowiązuje się usunąć wadę lub wymienić zakupiony towar na wolny od wad w ciągu 6 tygodni od momentu dostarczenia urządzenia do Sprzedającego. W przypadku nie dostarczenia towaru wolnego od wad w/w terminie, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej towar wadliwy, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

7. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy produkt został niewłaściwie zastosowany i eksploatowany lub przetworzony przez Kupującego.

8. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi oraz w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich, a także w wyniku nie zachowania zaleceń instrukcji użytkowania.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokółu reklamacyjnego.

12. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, którego zasadność nie została potwierdzona przez serwis, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami, nie dotyczącymi prac własnego serwisu (np. koszt sprawdzenia produktu przez producenta, transport), o ile takie powstaną.

13. W przypadku kwestionowania przez Kupującego dokładności przyrządu, zostanie on poddany wzorcowaniu przez niezależne laboratorium. W sytuacji, gdy wynik badań potwierdzi zastrzeżenia Kupującego, koszty wzorcowania poniesie Sprzedający i przyrząd zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony. Natomiast w przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą prawidłowość wskazań, koszty wzorcowania oraz koszty o których mowa w punkcie IX 12 poniesie Kupujący.

14. Koszty transportu towaru reklamowanego do Sprzedającego ponosi Kupujący a koszty przesyłki po naprawie ponosi Sprzedający z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie IX 12.

X. Przejęcie ryzyka
1. Na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia z chwilą wydania towaru przez Sprzedającego.

XI. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność Sprzedającego dotycząca każdego roszczenia lub sumy roszczeń powstałych z któregokolwiek działania nie może przekraczać wartości towarów, które są przedmiotem sprzedaży lub działania dającego powód wniesienia roszczenia lub roszczeń.

XII. Siła wyższa
1. W przypadku wystąpienia okoliczności za które Sprzedający i Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki i lokauty, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub niedostateczna ilość materiałów lub energii, zagrożenia lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych dostawa może być opóźniona lub zatrzymana do czasu ustania tych okoliczności. O wystąpieniu takich okoliczności oraz o opóźnieniu lub zatrzymaniu dostaw z tego powodu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.

XIII. Informacja o produktach
1. Wszelkie informacje dotyczące dostarczanych produktów znajdujące się na stronie internetowej oraz zawarte w katalogach, prospektach i innych materiałach reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego wynikają z jego najlepszej wiedzy. Nie zwalnia to Kupującego od konieczności własnej weryfikacji tych danych.

XIV. Doradztwo
1. Doradztwo dotyczące zastosowań jest realizowane według najlepszego stanu wiedzy Sprzedającego. Nie zwalnia to jednak Kupującego od konieczności sprawdzenia przydatności tych porad dla każdego konkretnego przypadku. Odpowiedzialność za przydatność i właściwe zastosowanie dostarczanych przez Sprzedającego produktów spoczywa na Kupującym. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego w związku z doradztwem jest wykluczona.

XV. Obowiązujące prawo
1. Do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy szczególne odnoszące się do postanowień OWSiD.

2. W przypadku sporu mogącego wyniknąć na tle niniejszych OWSiD, po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sporu, strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu w Warszawie, zgodnie z właściwością siedziby Sprzedającego.

3. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych paragrafów i punktów Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienia skuteczne zastępujące postanowienia nieskuteczne.

XVI. Inne postanowienia
1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zgoda musi być przesłana listem poleconym, mailem lub faksem.

2. Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Sprzedający gwarantuje, że nie będzie udostępniał danych osobom trzecim.

3. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 wraz ze zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

1) Dokument niniejszy stanowi także regulamin sprzedaży w serwisie internetowym www.sailngfactory.pl

2) Termin dostawy wydłuża się automatycznie o czas, którego Kupujący potrzebuje na uregulowanie należności za zamówiony towar.